HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA REFERENDUMULUI

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Proiect propus de Comisia Permanentă a Consiliului Naţional Secuiesc


R O M Â N I A

JUDEŢUL ___________

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI _______________

Proiect de hotărâre nr. ______

din _____________________ 2008

privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor din comuna ___________ privind modificarea limitelor teritoriale ale judeţului ____________, conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”

Consiliul local al comunei __________, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive înaintată de consilierii locali __________________, ____________, ___________________, şi avizul favorabil al comisiei juridice, în temeiul prevederilor art. 20 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, art. 13. alineat (3), şi art. 14 alineat (1) din legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăşurarea referendumului,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Organizează referendum în comuna_________, la data de: 30.11.2008 pentru a consulta cetăţenii cu domiciliul stabil în comuna _________, în vederea modificării delimitării teritoriale a judeţului __________ conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc” ,

Art. 2. Cu ocazia referendumului cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU la întrebarea:

Sunteţi de acord cu modificarea delimitării teritoriale a judeţului _________ conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc” , în vederea înfiinţării unităţii administrativ teritoriale autonome Ţinutul Secuiesc, şi cu apartenenţa Comunei _________ la această unitate administrativ teritorială?

Primar

_______________________

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnaţii _________, __________, domiciliaţi în comuna Ghindari, consilieri în Consiliul Local __________, motivăm propunerea noastră referitoare la referendumul privind autonomia Ţinutului Secuiesc cu următoarele argumente:

Art. 20 din legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată prevede: „Delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor şi judeţelor se stabileşte prin lege. Orice modificarea a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultare prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii”

De asemenea art. 13 alineat (3) din legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăşurarea referendumului prevede: „Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor si judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabila a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie.

Consiliul Legislativ al Parlamentului României a avizat negativ propunerea legislativă a Consiliului Naţional Secuiesc. Avizul din 11.03.2004 cuprinde în şaisprezece puncte obiecţiile consiliului, deci acele considerente pentru care se avizează negativ propunerea legislativă. Aceste argumente, cu excepţia unuia, se referă la conţinutul proiectului, şi se compun din obiecţii de principiu care pot fi demolate şi înlăturate prin dialog, prin dezbatere parlamentară. Există în schimb un argument formulat de Consiliul Legislativ al Parlamentului României, ca şi obiecţie formal-procedurală, introdusă prin citarea articolului aferent al legii administraţiei publice locale:

„Art. 20. în conformitate cu care „delimitarea teritorială a comunelor, oraşelor şi judeţelor se stabileşte prin lege, …orice modificarea a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege şi numai după consultare prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizează potrivit legii.” Din acest punct de vedere, strict cu caracter formal-procedural, prezentul demers legislativ nu este fundamentat pe o prealabilă consultare a cetăţenilor din judeţele preconizate a face parte din regiunea autonomă.”

Din această concluzie a Consiliului Legislativ al Parlamentului României rezultă, că trebuie acordată posibilitatea cetăţenilor teritoriului, la care se referă propunerea legislativă, să-şi exprime poziţia lor prin referendum. Aceasta este condiţia preliminară ca iniţiativa legislativă „Statutul de Autonomie al Ţinutului Secuiesc” să fie înaintată Parlamentului României.

Având în vedere aceste motive propunem organizarea unui referendum în comuna ________, la data de 30.11.2008, pentru a consulta cetăţenii cu domiciliul stabil în comuna ________, în vederea modificării delimitării teritoriale a judeţului ___________ conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”.

Cu ocazia referendumului cetăţenii vor fi chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU asupra întrebării:

Sunteţi de acord cu modificarea delimitării teritoriale a judeţului __________ conform iniţiativei legislative „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc”, în vederea înfiinţării unităţii administrativ teritoriale autonome Ţinutul Secuiesc, şi cu apartenenţa comunei __________ la această unitate administrativ-teritorială?

_______________2008._____

1.____________________________________________

2.____________________________________________

-
SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
server.ro