Közös Nyilatkozat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kisebbségi törvénytervezetéről

2005. november 03., csütörtök

Nyomtatás

Az RMDSZ által kezdeményezett és a Románia kormánya által a Parlament elé beterjesztett Törvény a romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról című törvénytervezet tárgyában,

a romániai magyarság nemzeti érdekei védelmében, a romániai kisebbségi kérdés és a román-magyar viszonyok demokratikus rendezése érdekében, az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartása szellemében a következő állásfoglalást tesszük közzé és juttatjuk el

1. A közel kétmilliós romániai - erdélyi - magyar nemzeti közösség politikai közképviseletét kisajátító RMDSZ román hatalmi segédlettel a magyar és a többi etnikai kisebbségre akarja kényszeríteni kisebbségi törvénytervezetét.

2. A román kormány által előterjesztett törvénytervezet a politikai pluralizmus teljes kiiktatásával, a magyar - és a többi - etnikai közösségek megkérdezése nélkül, a közvélemény és a társadalmi közakarat semmibevételével készült el és került a Parlament elé. Az RMDSZ a magyar történelmi egyházak és civil szervezetek részvételi és párbeszéd iránti igényét kezdettől fogva mereven visszautasítja. Következésképpen a törvénytervezet nélkülözi a hazai kisebbségi közösségek társadalmi támogatottságát, és így súlyos demokrácia-deficittel rendelkezik.

3. A törvénytervezet legitimitásának látszata érdekében az RMDSZ a román kormányzat elvtelen támogatásához folyamodik, mely mind diszkriminatív kisebbségpolitikája fenntartása, mind az ország európai integrációja szempontjából abban érdekelt, hogy a kisebbségi jogok minimumát rögzítő törvénytervezetet a törvényhozással elfogadtassa.

4. A romániai és a magyarországi magyar közvélemény, másfelől az európai politikai fórumok félrevezetésével az RMDSZ és kormánybeli szövetségesei azt kívánják elhitetni, hogy a kisebbségi törvénytervezet teljes mértékben megfelel az uniós követelményeknek, és példás formában szavatolja a romániai magyar - és más - nemzeti közösségek emberi jogait, esélyegyenlőségét és kulturális autonómiáját. Az RMDSZ és a román kormány arculatfestő propagandája és látszatteremtő kirakatpolitikája mind saját közösségünket, mind a nemzetközi fórumokat nagy mértékben megtévesztette - olyannyira, hogy a legutóbbi országjelentés jelentős előrelépésként könyveli el Romániának "a kisebbségi integráció terén elért eredményeit", és megállapítja, hogy "javult a helyzet a kisebbségi jogok tiszteletben tartása terén". Ezek a hízelgő megállapítások aligha felelnek meg a valóságnak.

5. A hivatalos RMDSZ-propaganda "áttörésnek" és "precedens nélküli eredménynek" tekintené, ha a kisebbségi törvényt elfogadná a román parlament. A többségi törvényhozás viszont még a törvénytervezetbe foglalt kisebbségi minimumot is maximális engedménynek igyekszik beállítani, hogy a lehető legkevesebbel "fizesse ki" a kisebbségeket, elsőrenden is a népes magyar közösséget. A kiszolgáltatott erdélyi magyarság helyzetét tovább nehezíti az a körülmény, hogy határon túli magyarok valós érdekeinek megjelenítését nem vállaló magyarországi kormányzat szintén megelégszik az RMDSZ által képviselt kisebbségi minimummal.

6. Bár a kisebbségi törvénytervezet a kulturális autonómia iránti szándékról tanúskodik, és néhány pozitív kisebbségvédelmi elemet is tartalmaz, - egészében véve a jelenlegi formájában a romániai magyar nemzeti közösség számára elfogadhatatlan. Egyebek mellett teljes bizonyossággal megállapítható, hogy (1) nem szünteti meg az etnikai alapú diszkriminációt; (2) több ponton szembeütközik a demokrácia és a jogállamiság elveivel; (3) a politikai pluralizmus ellenében monopóliumot biztosít a parlamenti kisebbségi szervezeteknek, köztük az RMDSZ-nek; (4) súlyosan korlátozza a választás szabadságát és (5) a kisebbségi közösségek tagjainak a törvény előtti egyenlőségét; végső soron pedig éppen azzal marad adós, amit ígér: (6) a kisebbségi közösségek valódi autonómiájával.

7. A kisebbségi törvénytervezet által kilátásba helyezett korlátozó és részjogokkal, valamint többségi engedményekkel szemben erdélyi magyar közösségünknek - fennmaradása érdekében - tényleges személyi elvű autonómiára, Székelyföldön pedig területi autonómiára van szüksége. Ez irányú törvénytervezeteink a Parlament elé kerültek, ám a nacionalista román politikai többség az RMDSZ közreműködésével ezeket a kisebbségi törvény hamis alternatívájával kívánja helyettesíteni.

8. Szem előtt tartva a romániai magyar nemzeti közösség politikai közakaratát, valamint az Európai Parlament szubszidiaritásra és az önkormányzatiság elvének érvényesítésére vonatkozó, 2005 áprilisi határozatát, figyelembe véve továbbá a koppenhágai integrációs kritériumok teljesítésének a követelményét,

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT),
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT),
a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ),
a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT)
és az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nevében követeljük az alábbiakat :2005. november 3.

Tőkés László  Dr. Csapó I. József
az EMNT elnöke  az SZNT elnöke
Szász Jenő  Szilágyi Zsolt
az MPSZ elnöke  az MPSZ választmányi elnöke
Sándor Krisztina  Soós Sándor
a MIT elnöke az EMI elnöke