MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ ÖNRENDELKEZÉSRE?

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

SZABADSÁGOT A SZÉKELY NÉPNEK!
AUTONÓMIÁT SZÉKELYFÖLDNEK!

I. Miért van szüksége a székely népnek a területi autonómiára?


- Azért, hogy a székelység szülőföldjén, többségben megmaradjon, magyarnak!

 • A székely székek önkormányzásának és Székelyföld autonómiájának történelmi múltja van, amelyet az e régióban ezer éve őshonos lakosság több, mint hatszáz éven át megélt! Az elmúlt 85 év pedig, Székelyföld magyar nemzeti önazonosságú lakói, a szülőföldjén ma is 76 százalékos többségben levő székelység számára, az alárendeltséget, a kiszolgáltatottságot, a vagyonától való megfosztottságot, a másodrangú állampolgárságot jelentette.

 • A 2003-2004-es esztendőben a székelység olyat tett, ami természetes következménye volt egy közel évszázados vágynak és akaratnak: a közvetlen demokrácia eszközével hiteles közképviseletet hozott létre . Mind ezt azért, hogy a székely nép, szülőföldjén őshonos autonóm közösségként, az Európai Unió jogállamaiban élő autonóm közösségek területi önkormányzásához hasonlóan, elnyerje a teljes és tényleges egyenlőséget!

- Azért, hogy a székely nép, saját sorsáról dönthessen !

 • Ezt a szabad választásokon való részvétellel és népszavazás révén érheti el! Ma a székelység számára a népszuverenitás ezen eszközeinek használata korlátozott: nincs szabad jelölés, de van listán irányított szavazás, van hatalmi eszközzel szavatolt „egypártrendszer”! És vannak tanácsi határozatokat megsemmisítő bírósági döntések a Székelyföld újralétesítésére vonatkozó népszavazásról!
 • Székelyföld autonómiája azt jelenti, hogy Székelyföld polgárai, a közvetlen demokráciát gyakorolva, saját kebelükből választanak döntéshozó testületeket (helyi-, széki tanácsokat és Székelyföld Önkormányzati Tanácsát), amelyeknek tevékenységében, azon döntési hatáskörökben, amelyeket törvény által elnyertek, nem szólhat bele a központi hatalom!
 • Addig, amíg nincs Székelyföldnek törvény által szavatolt autonómiája, amíg működési szabályzatában (Statútumában) nem találhatók meg a magyar nemzeti önazonosság védelmére, a gazdasági és a pénzügyi önállóságra vonatkozó hatáskörök, addig nem beszélhetünk a Székelység teljes és tényleges egyenlőségéről!

- Azért, hogy a megkülönböztetés minden formája megszűnjön!

 • A történelmi területén őshonosként ma is többségben levő székely népnek egyenlő jogokkal, egyenlőséget szavatoló autonómiával kell rendelkeznie!
 • Ahhoz, hogy a székelység szülőföldjén teljes egyenlőségben éljen, tehát ugyanolyan szabadsággal élhesse meg magyar nemzeti önazonosságát, mint a román nemzethez tartozó - törvény által újra kell létesíteni Székelyföldet, mint közigazgatási régiót!
 • Székelyföldön a székely nép ténylegesen megélheti majd az egyenlőséget, mert a régió a többségben levő magyar közösség nemzeti önazonosságának megőrzésére, sajátos hatásköröket, területi autonómiát kap.

- Azért, hogy a székely nép tiszteletben tarthassa és ápolhassa történelmét, hagyományait!

 • Székelyföldet nem lehet csupán az átadott közigazgatási- és fejlesztési hatáskörök birtokosának és gyakorlójának tekinteni. A székely nép történelmét és hagyományait is tiszteletben kell tartani, mert ezáltal nem csak az ország, hanem Európa kulturális
 • gazdagodásához is hozzájárul. - Azért, mert Székelyföld autonómiája nélkül a székely népnek nincs jövője!
 • Székelyföld Autonómia Statútumának törvény általi jóváhagyása nélkül nincs a demokrácia eszközével újralétesített Székelyföld!
 • A székelységnek joga van a területi önkormányzásra, hiszen a Székelyföldön őshonos, ahol ma is 76 %-os többségben van!


II. Mit jelent a székely népnek, e történelmi régió lakóinak Székelyföld önkormányzása?

- Lehetővé válik Székelyföld önkormányzatainak megválasztása!

 • Székelyföld törvény általi újralétesítésével lehetővé válik Székelyföld önkormányzatainak megválasztása! Ezek a választások demokratikusak lesznek, nem lehet majd megakadályozni sem polgárt, sem szervezeteket, hogy szabadon jelölhessenek és szabadon választhassanak!
 • Az autonóm régió választott önkormányzata pedig nyomban kijelöli Székelyföld székhelyét, saját hatáskörben kialakítja intézményrendszerét, amely csakis a székely székek önkormányzatai közötti összehangoló hatáskört látja el, ezen önkormányzatok felhatalmazásából és anyagi támogatásával!

- Lehetővé válik Székelyföld Önkormányzati Tanácsának (Parlamentjének) meválasztása!

 • Székelyföld törvény általi újralétesítése után, általános, titkos, közvetlen és szabad választások révén létrejön Székelyföld Önkormányzati Tanácsa (Parlamentje). Az Önkormányzati Tanácsnak, mint közhatóságnak, hatáskörébe tartozik majd azoknak a feltételeknek a kialakítása, amelyek biztosítják az egyének és az általuk alkotott közösségek teljes és tényleges egyenlőségét és szabadságát.
 • Székelyföldnek tehát lesz döntéshotó Önkormányzati Tanácsa (Parlamentje), lesznek széki és helyi tanácsai. És Székelyföldnek lesz Elnöke!

- Lehetővé válik, hogy Székelyföldön a magyar nyelv egyenrangú legyen az állam hivatalos nyelvével!

 • Ez nem csak az őshonos székely nép magyar nemzeti önazonosságának védelmét szolgálja, hanem a történelmi régióban élő nemzeti közösségek teljes egyenlőségét is!
 • Az autonóm régió és a hozzá tartozó székely székek és települési helyi önkormányzatai biztosítani fogják a magyar és a román nyelv természetes és hivatalos használatát, elfogadva minden olyan rendszabályt, amelyre szükség van megismerésük érdekében, megteremtve minden olyan feltételt, amely garantálja teljes egyenlőségüket.

- Lehetővé válik az önálló közigazgatási berendezkedés!

 • Székelyföld tervezett közigazgatási berendezkedése sajátos: a régió és a települési közigazgatás között megjelenik egy másik szint: a szék! A történelem során, több mint hatszáz éven át, a székely székek képesek voltak az önkormányzásra, s a székely nép, a Székelyföld megmaradását jelentették!
 • Székelyföld önkormányzata, autonóm régióként, kiépíti saját közigazgatási rendszerét.

III. Milyen következményekkel jár a székely nép önrendelkezése, Székelyföld autonómiája?

- Székelyföldön, többek között:
- a magyar nyelv egyenrangú lesz az állam hivatalos nyelvével,
- tilos lesz a nemzetiségi arányok megváltoztatása,
- tilos lesz népszavazás nélkül a települések és Székelyföld határainak módosítása,
- lesz önálló, magyar nyelvű közoktatási hálózat – óvodától egyetemig,
- lesz önálló magyar nyelvű egyetem és főiskolák,
- lesz magyar nyelven továbbképzés, átképzés, a tudományos fokozat megszerzése, turományos kutatás,
- lesz önálló magyar tanfelügyelet,
- lesz teljes szabadsága a magyar nyelvű egyházi oktatásnak,
- lesznek önálló magyar nyelvű kulturális intézmények,
- lesz önálló magyar nyelvű tömegtájékoztatás,
- lesz önálló magyar nyelvű rádió- és TV adás,

- Székelyföldön, a székely néphez tartozók:
- magyarul tudókhoz, magyarul szólnak a hivatalokban,
- magyar nyelven írt iratokat adnak be a hivatalokba és magyarul írt válaszokat kapnak,
- magyarul beszélnek a bíróságokon és azt megérti ügyvéd, bíró, ügyész egyaránt,
- magyarul szólnak a rendőrökhöz, s azok magyarul válaszolnak,
- magyarul beszélnek az állami vállalatokban, az állami intézményekben és a pénzintézményekben, s ott meg is értik, amit mondanak,
- magyarul mondják el panaszukat az orvosoknak, s azok magyarul válaszolnak,
- magyarul szólnak a gyermekotthoni gondozókhoz, az öregotthonban szolgálatot teljesítőkhöz, akik magyar nyelven válaszolnak.

- Megvalósul Székelyföld pénzügyi autonómiája!

 • Az autonóm régiónak rendelkeznie kell a hatáskörökhöz, jogosítványokhoz kapcsolódó feladatok ellátásához nélkülözhetetlen eszközökkel, tehát a pénzügyi és a gazdasági autonómiával!

- önálló költségvetés és pénzgazdálkodás,
- az Európai Uniós fejlesztési alapok önálló megpályázása és felhesználása,
- állami költségvetésből, a szolidaritás elve alapján, megfelelő támogatás a régió közköltségeinek kiegészítésére,
- adományok és egyéb pénzforrások feltárása, megpályázása és felhasználása,
- a gazdasági pályázati esélyegyenlőség szavatolása,
- a kisvállakozók anyagi támogatása,
- az adók helyben tartása,
- a természeti kincseket kitermelő és értékesítő vállalkozások Székelyföldön való bejegyzése és a hasznosítások újrapályáztatása,
- az erdők volt tulajdonosaiknak való azonnali és maradéktalan visszajuttatása,
- az erdőírtások azonnali leállítása,
- a közbirtokosságok jogainak visszaállítása és védelme,
- munkahelyek létesítése a hagyományos iparágak újraélesztésével és támogatásával.

- Székelyföldön helyben marad az adók 90 százaléka!

- a székely tulajdonok sajátos védelemben részesülnek,
- támogatják a kisvállalkozásokat,
- korlátozzák a kiskereskedelmet megsemmisítésé előidéző, nagy áruforgalmazók monopóliumok kétesítésér,
- a szolgáltató-, a termelő- és a kitermelő vállalkozásokat Székelyföldön jegyzik be, hogy az adóztatás itt történjen,
- az adók 90 százaléka Székelyföldön marad,
- Székelyföld természeti kincseit Székelyföld lakói védik és hasznosítják,

- Székelyföld gyors és tartós gazdasági fejlődése!

 • Az Európai Unióban létező autonóm régiók éppen azért a legfejlettebbek, mert az autonóm közösségek a népek önrendelkezési jogával élnek és a történelmi területükön önkormányoznak! Ilyen jövő vár a székely népre, Székelyföldre is, ha élni tud önrendelkezési jogával!

2006. május 8.
SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro