Közös Nyilatkozat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kisebbségi törvénytervezetéről

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Az RMDSZ által kezdeményezett és a Románia kormánya által a Parlament elé beterjesztett Törvény a romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról című törvénytervezet tárgyában,

a romániai magyarság nemzeti érdekei védelmében, a romániai kisebbségi kérdés és a román-magyar viszonyok demokratikus rendezése érdekében, az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartása szellemében a következő állásfoglalást tesszük közzé és juttatjuk el

  ˇ Románia kormányához és parlamentjéhez,
  ˇ a Romániai Magyar Demokrata Szövetséghez,
  ˇ a romániai magyar egyházakhoz és civil szervezetekhez,
  ˇ a romániai kisebbségi közösségek képviseleteihez,
  ˇ Magyarország kormányához és parlamentjéhez,
  ˇ a nemzetközi - európai - fórumokhoz,
  ˇ az Európai Unióhoz és tagországaihoz.

1. A közel kétmilliós romániai - erdélyi - magyar nemzeti közösség politikai közképviseletét kisajátító RMDSZ román hatalmi segédlettel a magyar és a többi etnikai kisebbségre akarja kényszeríteni kisebbségi törvénytervezetét.

2. A román kormány által előterjesztett törvénytervezet a politikai pluralizmus teljes kiiktatásával, a magyar - és a többi - etnikai közösségek megkérdezése nélkül, a közvélemény és a társadalmi közakarat semmibevételével készült el és került a Parlament elé. Az RMDSZ a magyar történelmi egyházak és civil szervezetek részvételi és párbeszéd iránti igényét kezdettől fogva mereven visszautasítja. Következésképpen a törvénytervezet nélkülözi a hazai kisebbségi közösségek társadalmi támogatottságát, és így súlyos demokrácia-deficittel rendelkezik.

3. A törvénytervezet legitimitásának látszata érdekében az RMDSZ a román kormányzat elvtelen támogatásához folyamodik, mely mind diszkriminatív kisebbségpolitikája fenntartása, mind az ország európai integrációja szempontjából abban érdekelt, hogy a kisebbségi jogok minimumát rögzítő törvénytervezetet a törvényhozással elfogadtassa.

4. A romániai és a magyarországi magyar közvélemény, másfelől az európai politikai fórumok félrevezetésével az RMDSZ és kormánybeli szövetségesei azt kívánják elhitetni, hogy a kisebbségi törvénytervezet teljes mértékben megfelel az uniós követelményeknek, és példás formában szavatolja a romániai magyar - és más - nemzeti közösségek emberi jogait, esélyegyenlőségét és kulturális autonómiáját. Az RMDSZ és a román kormány arculatfestő propagandája és látszatteremtő kirakatpolitikája mind saját közösségünket, mind a nemzetközi fórumokat nagy mértékben megtévesztette - olyannyira, hogy a legutóbbi országjelentés jelentős előrelépésként könyveli el Romániának "a kisebbségi integráció terén elért eredményeit", és megállapítja, hogy "javult a helyzet a kisebbségi jogok tiszteletben tartása terén". Ezek a hízelgő megállapítások aligha felelnek meg a valóságnak.

5. A hivatalos RMDSZ-propaganda "áttörésnek" és "precedens nélküli eredménynek" tekintené, ha a kisebbségi törvényt elfogadná a román parlament. A többségi törvényhozás viszont még a törvénytervezetbe foglalt kisebbségi minimumot is maximális engedménynek igyekszik beállítani, hogy a lehető legkevesebbel "fizesse ki" a kisebbségeket, elsőrenden is a népes magyar közösséget. A kiszolgáltatott erdélyi magyarság helyzetét tovább nehezíti az a körülmény, hogy határon túli magyarok valós érdekeinek megjelenítését nem vállaló magyarországi kormányzat szintén megelégszik az RMDSZ által képviselt kisebbségi minimummal.

6. Bár a kisebbségi törvénytervezet a kulturális autonómia iránti szándékról tanúskodik, és néhány pozitív kisebbségvédelmi elemet is tartalmaz, - egészében véve a jelenlegi formájában a romániai magyar nemzeti közösség számára elfogadhatatlan. Egyebek mellett teljes bizonyossággal megállapítható, hogy (1) nem szünteti meg az etnikai alapú diszkriminációt; (2) több ponton szembeütközik a demokrácia és a jogállamiság elveivel; (3) a politikai pluralizmus ellenében monopóliumot biztosít a parlamenti kisebbségi szervezeteknek, köztük az RMDSZ-nek; (4) súlyosan korlátozza a választás szabadságát és (5) a kisebbségi közösségek tagjainak a törvény előtti egyenlőségét; végső soron pedig éppen azzal marad adós, amit ígér: (6) a kisebbségi közösségek valódi autonómiájával.

7. A kisebbségi törvénytervezet által kilátásba helyezett korlátozó és részjogokkal, valamint többségi engedményekkel szemben erdélyi magyar közösségünknek - fennmaradása érdekében - tényleges személyi elvű autonómiára, Székelyföldön pedig területi autonómiára van szüksége. Ez irányú törvénytervezeteink a Parlament elé kerültek, ám a nacionalista román politikai többség az RMDSZ közreműködésével ezeket a kisebbségi törvény hamis alternatívájával kívánja helyettesíteni.

8. Szem előtt tartva a romániai magyar nemzeti közösség politikai közakaratát, valamint az Európai Parlament szubszidiaritásra és az önkormányzatiság elvének érvényesítésére vonatkozó, 2005 áprilisi határozatát, figyelembe véve továbbá a koppenhágai integrációs kritériumok teljesítésének a követelményét,

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT),
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT),
a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ),
a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT)
és az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) nevében követeljük az alábbiakat :

  * Az RMDSZ vonja vissza kisebbségi törvénytervezetét.
  * Induljon széles körű magyar társadalmi párbeszéd a közösségi emberi jogokat is tartalmazó törvénytervezet tárgyában, az egyházi és a civil szféra részvételével.
  * Parlamenti pozíciójával élve, az RMDSZ támogassa az EMNT és az SZNT által benyújtott autonómia-törvénykezdeményezéseket. E támogatás végett felszólítjuk az RMDSZ-t, hogy szervezeteink szakértőivel együttműködve, dolgozzák ki az RMDSZ parlamenti csoportjainak munkaanyagát az említett törvénykezdeményezések részletes vitában való megvédésére. Az erdélyi magyarságnak nem kisebbségi törvénytervezetre, hanem tényleges és teljes egyenlőséget szavatoló autonómi-statútumokra van szüksége!
  * A román kormány az RMDSZ monopóliumát meghaladva fogadja el partnereiként a magyar közösség többi képviseleteit.
  * A hatékony nemzeti érdekérvényesítés jegyében a magyar kormány és az Országgyűlés támogassa az erdélyi magyarság és Székelyföld valódi autonómiára irányuló törekvéseit.
  * Az Európai Unió illetékes testületei Románia integrációjának elbírálásakor vegyék figyelembe a romániai magyar nemzeti közösség valós helyzetét és jogos követeléseit és ismerjék el létfeltételként az erdélyi magyarság Személyi Elvű Autonómiájának, Székelyföld Autonómiájának törvény általi szavatolását.


2005. november 3.

Tőkés László  Dr. Csapó I. József
az EMNT elnöke  az SZNT elnöke
Szász Jenő  Szilágyi Zsolt
az MPSZ elnöke  az MPSZ választmányi elnöke
Sándor Krisztina  Soós Sándor
a MIT elnöke az EMI elnöke
         
SZÉKELY NEMZETI TANÁCS - CONSILIUL NAŢIONAL SECUIESC
SZEKLER NATIONAL COUNCIL

520009 Sepsiszentgyörgy / Sfântu Gheorghe, Konsza Samu utca 21
Tel.: +40 267 318.180, e-mail: office@sznt.ro
2006 - 2010 © Minden jog fenntartva! All rights reserved! Toate drepturile rezervate!

Webhosting:
serverhr.ro